รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร
1 2566-1-0001 พุทธธิดา ชรินทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 15:58:31
2 2566-1-0002 ณภัทร ห้องครบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:00:18
3 2566-1-0003 ชฎาพร ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:03:01
4 2566-1-0004 คงกระพัน โลพาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:05:29
5 2566-1-0007 ชญานิษฐ์ ไชยคีนี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:11:34
6 2566-1-0009 อภินันท์ ลาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:18:54
7 2566-1-0010 ณัฐกุล ขันพนม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:22:57
8 2566-1-0012 สุชานันท์ ชาญชิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล(อนุบาลบ้านป่าไม้) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:39:57
9 2566-1-0013 กฤษกร คงมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:44:03
10 2566-1-0014 ภัทรพงศ์ เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:48:30
11 2566-1-0015 ณัฐวุฒิ วาไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ๋ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:56:44
12 2566-1-0017 พีรภัทร เขียวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:02:19
13 2566-1-0018 ภาวินี เพ็งกลั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:03:01
14 2566-1-0019 อนุศิษย์ เกิดกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:08:39
15 2566-1-0020 ฑิตยา โพธิ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:14:03
16 2566-1-0021 ธีรภัทร พันธ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 15:54:37
17 2566-1-0022 วนิดา วาไชยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:17:43
18 2566-1-0023 กนกพร อิ่มอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:22:27
19 2566-1-0024 พิมลพรรณ ยอดสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:28:36
20 2566-1-0025 ชญานนท์ พันธุ์วิไล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล(อนุบาลบ้านป่าไม้) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 12:40:40
21 2566-1-0026 พฤทธิ์ ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 12:47:54
22 2566-1-0027 ศิรินภา จันทร์พรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 12:51:02
23 2566-1-0028 ภัณฑิรา โพธิ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 13:24:22
24 2566-1-0029 ฐากฤช เตียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองทา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 13:39:31
25 2566-1-0030 ศุภพล พละศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองทา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 13:43:46
26 2566-1-0033 รัตนาพร ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 14:53:01
27 2566-1-0037 เตชินท์ ไกรษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 19:11:50
28 2566-1-0038 เทวราษฎร์ กายชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 20:12:01
29 2566-1-0040 หทัยชนก วงอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 23:08:15
30 2566-1-0041 ปริตตา สะท้านไหว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:48:27
31 2566-1-0042 ธนโชติ โพธิ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 09:48:01
32 2566-1-0043 เปรมยุดา อินทะชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 09:50:19
33 2566-1-0044 ฟ้าใส จันทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 09:44:45
34 2566-1-0045 สุกัญญา แก้วกัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:00:59
35 2566-1-0046 มณีประภา วงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:11:21
36 2566-1-0047 ณิชาภัทร ขันทร์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:14:40
37 2566-1-0048 วรวิทย์ บุปผา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:21:46
38 2566-1-0049 สุพิชฌาย์ กาเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:23:33
39 2566-1-0050 เทวราษฎร์ กายชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:29:34
40 2566-1-0051 ธนวิน หงษ์ชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล1 อนุบาลบ้านป่าไม้ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:38:41
41 2566-1-0052 วันวิสา เครือบุผา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:42:20
42 2566-1-0053 ณัฐภัทร บุพศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านจำนรรจ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:48:23
43 2566-1-0054 ชุติเทพ มาเรือน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:49:43
44 2566-1-0055 เจนจิรา เกาะแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลนาคสมุทร แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:56:37
45 2566-1-0056 นิสามณี แฝงทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:58:16
46 2566-1-0057 บัณฑิตา ศรีอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:01:53
47 2566-1-0058 ณรงค์ศักดิ์ หงษ์ศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:21:26
48 2566-1-0059 ธนพนธ์ เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:29:48
49 2566-1-0061 สุชานาถ หมายเขา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:38:14
50 2566-1-0062 บารมี สาธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:43:01
51 2566-1-0063 ช่อลัดดา โยธร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:50:43
52 2566-1-0064 ศุจินทรา สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:58:20
53 2566-1-0065 สิระภัทร ขวัญศิริตะมะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 12:04:40
54 2566-1-0066 สไบทิพย์ พิศดาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 12:59:22
55 2566-1-0067 อารียา ใจรัก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 13:03:47
56 2566-1-0070 วาสนา ช้อยสามนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:06:05
57 2566-1-0071 มนพัทธ์ แก้วอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:13:30
58 2566-1-0074 วาสิตา สว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:28:29
59 2566-1-0075 สุวิชาดา โพธิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำราราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:37:05
60 2566-1-0076 พรชัย พันธ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:42:29
61 2566-1-0077 สุจินดา อินทพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:44:39
62 2566-1-0078 ภัทรารัตน์ ภูโยธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:51:03
63 2566-1-0080 กุลปริยา เงางาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 16:09:59
64 2566-1-0081 นารี สะท้านไหว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 17:16:35
65 2566-1-0084 เปมิกา อิ่มอุรัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 09:03:03
66 2566-1-0085 อุดมศักดิ์ ดาวสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 09:07:36
67 2566-1-0086 กันนิกา สาธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 09:15:29
68 2566-1-0087 พิตาภรณ์ วาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 11:50:14
69 2566-1-0088 กรชวัล โชติพิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:02:30
70 2566-1-0089 ปนัดดา เสาร์แพง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:15:18
71 2566-1-0090 กฤษกร เพ็ญแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:23:39
72 2566-1-0091 ดวงเนตร ห้องครบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:40:51
73 2566-1-0092 สุทธิดา เรืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 14:37:56
74 2566-1-0093 วรัญญู สุดไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 14:46:20
75 2566-1-0094 พัฒนพงศ์ วิเศษสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 15:57:57
76 2566-1-0095 อัยลดา โชติกะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 16:00:26
77 2566-1-0096 รัตติกาล ลิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 16:01:49
78 2566-1-0098 ลัลลิลล์ ยศอุบล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองหญ้าลาด แนบหลักฐานครบ 13 มี.ค. 2566, 21:01:56
79 2566-1-0099 ณัฐมนต์ ชนะภัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 08:47:26
80 2566-1-0100 ธนทัต วารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:07:22
81 2566-1-0101 กิตติธัช คุณเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 09:51:36
82 2566-1-0102 ณัฐฑิฎาวรรณ พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:02:31
83 2566-1-0103 บุญญารัตน์ ประชาราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:29:29
84 2566-1-0104 รชตะ เพ็งกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:35:47
85 2566-1-0105 นพรัตน์ ระดวง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:49:15
86 2566-1-0106 ทัศชยารัตน์ ผิวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:01:41
87 2566-1-0107 กุลชาติ ยอดสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:11:28
88 2566-1-0109 อภิเดช พรหมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:41:07
89 2566-1-0110 กิตติศักดิ์ ครองชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:59:02
90 2566-1-0115 ภูวนัตถ์ ไสว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านเมืองจันทร์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:31:23
91 2566-1-0123 ลลิตา อินทะชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:32:32
92 2566-1-0124 พิมพ์ตะวัน ผิวงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:42:12
93 2566-1-0127 สุทธวีร์ ม่วงศี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 17:25:47
94 2566-1-0129 ปวีณ์ศักดิ์ อักษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 17:52:23
95 2566-1-0130 สิริยากร สายทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 18:19:17
96 2566-1-0134 ปวีณ์ศักดิ์ อักษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรง แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 20:16:15
97 2566-1-0141 วายุุภัทร คุณมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:39:12
98 2566-1-0142 ชณัญญู บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:45:52
99 2566-1-0144 พรปนัดดา นางวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:23:30
100 2566-1-0145 จีระวัฒน์ ดาวไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนสูง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:28:31
101 2566-1-0147 ณัฐณา ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:38:11
102 2566-1-0148 เหมรัศมิ์ แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาลป่าไม้ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:44:55
103 2566-1-0149 จิตรานุุช ประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:01:34
104 2566-1-0150 ปัฐถมา ลิลาชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:22:40
105 2566-1-0151 ภาวินี สุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:29:06
106 2566-1-0152 ถิรทนากรณ์ สินไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:36:11
107 2566-1-0155 อดิศักดิ์ ใยเม้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 11:09:42
108 2566-1-0156 อัจฉรียา สมรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 11:25:47
109 2566-1-0157 จิราพร นามปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 11:34:05
110 2566-1-0158 ไกรภพ พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:13:48
111 2566-1-0161 สุภทัต เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:40:48
112 2566-1-0162 วิชญาพร อุุทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮวันครู2503 แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:44:58
113 2566-1-0166 สุทธวีร์ ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:11:45
114 2566-1-0170 วิภาพร ลิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:40:50
115 2566-1-0171 ธัญสุดา ุุขุนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:45:07
116 2566-1-0172 ราเชน ผิวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านจำนรรค์ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:06:07
117 2566-1-0176 ศรชัย ผลดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:23:53
118 2566-1-0179 ทวีศักดิ์เล็ก เสนไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:30:15
119 2566-1-0181 รัชชานนท์ เสาร์เหลี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:20:35
120 2566-1-0182 ธิดารัตน์ สัญญันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:03:36
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร