รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร
1 2564-1-0002 ธีรนันท์ ทุมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 24 เม.ย. 2564, 11:02:56
2 2564-1-0006 กมินตรา ดวงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:07
3 2564-1-0007 พัชรพร วงศ์เสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:10
4 2564-1-0008 วรรณิศา กาเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ (วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:12
5 2564-1-0009 ชลิตา สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:15
6 2564-1-0010 ปัณณธร สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณฺ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:17
7 2564-1-0012 วาณิชชา สิงหลอด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ (วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:24
8 2564-1-0013 ธนวัฒน์ คำศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:25
9 2564-1-0014 สุทธิพงษ์ เรื่องศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:28
10 2564-1-0016 พิมพ์วลัญช์ พรมศร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ คลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:34
11 2564-1-0017 พีรวิชญ์ แก้ววงษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:36
12 2564-1-0018 ดารณีรัตน์ สุทธหลวง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:39
13 2564-1-0019 จรรยวรรธน์ รัตพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:42
14 2564-1-0021 ธนวัฒน์ คำศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:47
15 2564-1-0023 สาวิตรี หงษ์ชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:54
16 2564-1-0024 ชลลดา อยู่จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:58
17 2564-1-0025 ชนะภัย แก้วเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:01
18 2564-1-0026 บวรนันท์ คำดำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:02:28
19 2564-1-0027 ธนากร กนกหงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:24
20 2564-1-0028 สุพัฒฒรา บุญขันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านชำม่วง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:26
21 2564-1-0029 สุชัญญา นามวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:29
22 2564-1-0030 ชนัญชิตา พายุพัด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:32
23 2564-1-0031 ธนภัทร โภชน์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:35
24 2564-1-0032 ชัยสิทธิ์ แก้วคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อรจันทร์วิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:38
25 2564-1-0033 อภิชญา มะลิวัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:40
26 2564-1-0034 ธีรวุฒิ เจือวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:43
27 2564-1-0036 กวีศักดิ์ แก้วไพรวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:48
28 2564-1-0037 ไพลิน ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:51
29 2564-1-0038 พัชรธิดา พรมจร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:54
30 2564-1-0042 พิมพ์วิลัย จันทิมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านชำม่วง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:53:59
31 2564-1-0045 วิริฒิพา พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:00:31
32 2564-1-0046 พิมพ์ชนก สูงยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:01:36
33 2564-1-0047 ธีระศักดิ์ วงษ์ไกร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:13:44
34 2564-1-0048 ชัยกมล ทักษิณ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:27:00
35 2564-1-0053 กรวิชญ์ อุทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 10:53:29
36 2564-1-0054 มุกดา เทพรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 25 เม.ย. 2564, 10:49:38
37 2564-1-0055 นันทิตา เขียวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:13:53
38 2564-1-0056 ณรงค์กร ดอนเสนามนตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:18:39
39 2564-1-0058 ไพรวรรณ อินทะพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:23:23
40 2564-1-0059 พิมพ์นิภา สูงยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:24:57
41 2564-1-0060 วิจิตรา ทะจักร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:29:56
42 2564-1-0061 ชิตากานต์ แหวนหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:30:08
43 2564-1-0062 อารดา เทียนทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านชำม่วง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:30:56
44 2564-1-0063 ปวันรัตน์ สามารถ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:35:21
45 2564-1-0064 ดนุพล โภคสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:39:10
46 2564-1-0065 วิรูปักษ์ พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:43:38
47 2564-1-0066 ภัทรวดี ยี่สุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:45:06
48 2564-1-0067 กวิน อิ่มอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:48:13
49 2564-1-0069 สุรดา ยงค์ยอย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:56:55
50 2564-1-0070 ธนกร ลิลัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 10:48:24
51 2564-1-0071 ณัฐพล ดวงใจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:06:20
52 2564-1-0073 วราพล แก้วพิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:09:36
53 2564-1-0074 ณัฎฐกรณ์ แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:10:49
54 2564-1-0078 สุรศักดิ์ สืบสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:24:46
55 2564-1-0079 กัลญา สังข์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:29:01
56 2564-1-0080 ภานุวัฒน์ ดาใจคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:34:11
57 2564-1-0081 มณฑิรา สาเกษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 16:02:03
58 2564-1-0084 จิรายุทธ สิงห์ที มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 18:10:14
59 2564-1-0085 สุรจักรษ์ พรมมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานครบ 25 เม.ย. 2564, 09:09:20
60 2564-1-0086 สุพรรษา ทิพเวช มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 20:01:58
61 2564-1-0088 กมลทิพย์ บริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 25 เม.ย. 2564, 09:07:27
62 2564-1-0089 จันทิมา วงวันนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ (วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 08:52:28
63 2564-1-0090 เกรียงไกร พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ วันครู 2503 แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 09:16:04
64 2564-1-0091 ธนากร โกสีลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองฮาง แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 09:26:45
65 2564-1-0092 เกตศรา ศรีอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ วันครู 2503 แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 09:28:16
66 2564-1-0093 ภัทรพล พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮวันครุ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 09:32:41
67 2564-1-0094 นิลดา มากเหลือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 09:41:45
68 2564-1-0095 ธนภัทร ไทยสะเทือน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณฺ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 09:56:35
69 2564-1-0096 ชินกร แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 10:15:53
70 2564-1-0097 ภัทรกร พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 10:26:45
71 2564-1-0098 วิรุฬห์ฉัตร แซ่ลิ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 10:26:51
72 2564-1-0100 วีรภัทร นางวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 11:17:47
73 2564-1-0104 กุลธิดา เพ็ญแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 11:39:31
74 2564-1-0105 ธนวัตน์ หัวดอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 14:09:06
75 2564-1-0107 แทนคุณ คชแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วัดพิพิธประสาทสุนทร แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 14:31:04
76 2564-1-0109 พงศกร ทวีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 18:33:53
77 2564-1-0110 ธีรภัทร สันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 18:52:38
78 2564-1-0111 อิศวรักษ์ พะวา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 25 เม.ย. 2564, 19:51:19
79 2564-1-0112 อิสรี​ย์​ พะวา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชง​ใหญ่​ แนบหลักฐานครบ 25 เม.ย. 2564, 20:00:21
80 2564-1-0113 ภัทรวรรธน์ บุญอุ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 25 เม.ย. 2564, 21:28:50
81 2564-1-0114 ศิรชัย ธงชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านโนนจิก แนบหลักฐานครบ 27 เม.ย. 2564, 16:51:28
82 2564-1-0116 นพนนท์ พงศาพิเชฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา อนุบาดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 07:56:37
83 2564-1-0117 ธนพัฒน์ แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 26 เม.ย. 2564, 10:26:43
84 2564-1-0118 วันวิสา สินศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 09:36:33
85 2564-1-0119 ชยางกูร นครศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกรเแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 09:44:23
86 2564-1-0120 สุรพงษ์ แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:03:22
87 2564-1-0122 บุญยานุช เติมจันทึก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:12:21
88 2564-1-0123 กัลยากร แก้วกัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:17:31
89 2564-1-0125 ยูฟ่า ศรีลาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:39:13
90 2564-1-0126 ศุกลวัฒน์ พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:45:35
91 2564-1-0127 สถาพร สุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:50:02
92 2564-1-0128 ชมพูนิกข์ ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:53:33
93 2564-1-0129 วิชชากร พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:59:16
94 2564-1-0130 กชพร สุนทรชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:04:19
95 2564-1-0132 บุณยานุช สุพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:12:14
96 2564-1-0133 ธนธรณ์ จามะรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:23:58
97 2564-1-0135 ธีรพล สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:37:31
98 2564-1-0137 ชนากานต์ คณะนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:48:19
99 2564-1-0138 ฐิติญาภรณ์ คำประเสริฐ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านชำม่วง แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:53:15
100 2564-1-0140 ชุติมา โชติกะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 12:17:12
101 2564-1-0141 เสาวลักษณ์ จามะรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 12:19:03
102 2564-1-0142 วรรณพร ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 12:25:42
103 2564-1-0143 ศักดิธัช แก้วเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 13:23:58
104 2564-1-0144 ธัญญารัตน์ ประสมพลอย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 13:36:08
105 2564-1-0145 ทองประพรรณ เกษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู 2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 13:41:51
106 2564-1-0147 อุดมศักดิ์ พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ สว่างคูณวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 13:47:46
107 2564-1-0149 ณัฐนันท์ จันทร์เขียว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 14:14:10
108 2564-1-0150 จิราภรณ์ ศรีอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 26 เม.ย. 2564, 14:43:47
109 2564-1-0151 พิมพกานต์ พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานครบ 26 เม.ย. 2564, 14:30:48
110 2564-1-0152 จิราภรณ์ ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 14:42:52
111 2564-1-0153 ฐิติรัตน์ แก้วฤาษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 14:44:42
112 2564-1-0154 เมธาพร จามะรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 15:10:48
113 2564-1-0155 ณัฐนิชา พลคำมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ สว่างคูณวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 15:58:55
114 2564-1-0158 อดิศักดิ์ คำฝาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 09:30:07
115 2564-1-0159 ลักษมีกร พันธ์อินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 10:22:15
116 2564-1-0160 ภูริพัฒน์ คานทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 10:23:05
117 2564-1-0161 วุฒิชัย พิมสาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานครบ 27 เม.ย. 2564, 11:14:17
118 2564-1-0162 ธนภัทร ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ (วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 11:18:29
119 2564-1-0163 จารุภัทร ป้องประดา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานครบ 28 เม.ย. 2564, 19:55:53
120 2564-1-0164 สิทธิศักดิ์ แว่นแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 13:47:46
121 2564-1-0165 ธิดามณี อุดม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ สว่างคูณวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 13:57:28
122 2564-1-0167 พัชรินทร์ อุบัวบล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานครบ 27 เม.ย. 2564, 16:01:00
123 2564-1-0170 วีรพงษ์ ผิวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 09:32:39
124 2564-1-0173 อุสรา แสงเถื่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 10:49:02
125 2564-1-0174 กนกอร พวงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 11:00:43
126 2564-1-0175 สิทธิโชค ใจจริม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 12:01:17
127 2564-1-0178 นาตาลี เหล่าคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนสูง แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 14:34:53
128 2564-1-0181 สุพิชญ์ชา เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุภาสรณ์ แนบหลักฐานครบ 28 เม.ย. 2564, 21:51:22
129 2564-1-0184 ไพจิตต์ โพนปลัด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกใหญ่ แนบหลักฐานครบ 28 เม.ย. 2564, 16:47:38
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร