รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร
1 2566-4-0005 ณัฏฐริกาญจน์ ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:05:48
2 2566-4-0006 จีรวรรณ กาญจนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:11:27
3 2566-4-0008 สุพรรษา ลิรันด์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:17:48
4 2566-4-0011 ฉัตรชัย คำมุงคุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราฎพัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:23:01
5 2566-4-0016 สุพิชญา ร่มงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:57:12
6 2566-4-0031 อวิรุทธิ์ ไชยพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 14:48:34
7 2566-4-0032 กมลรัตน์ ดีโท่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 14:52:26
8 2566-4-0034 กมลนิตย์ ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 17:19:03
9 2566-4-0035 อรจิรา สาธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 17:43:26
10 2566-4-0036 สุชาวลี ขานชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 18:42:42
11 2566-4-0039 ธีรกานต์ อิ่มโอษฐ​ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเนินหอม แนบหลักฐานครบ 11 มี.ค. 2566, 22:56:40
12 2566-4-0060 บุษยา สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:36:19
13 2566-4-0068 ปิยะมาศ เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 13:53:51
14 2566-4-0069 จิดาภา อินทรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 13:58:28
15 2566-4-0072 ประรวี บุษบรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:17:58
16 2566-4-0073 จิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:21:51
17 2566-4-0079 สิรภัทร กระแสเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:59:08
18 2566-4-0082 วิณัฐตา ดาวใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 20:20:51
19 2566-4-0083 ณัฐวิภา จันทร์นาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิท แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 21:11:12
20 2566-4-0097 วิภาวี กาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 18:37:10
21 2566-4-0108 ธนวินท์ กงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:19:04
22 2566-4-0111 กมลวรรณ ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:59:43
23 2566-4-0112 บัญฑิตา สินศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:13:56
24 2566-4-0113 วัชรพล พลแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:14:12
25 2566-4-0114 ศิริชัย เพชรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:23:39
26 2566-4-0116 เสฎฐวุฒิ เพชรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านตระกาศขอนแก่น แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:36:20
27 2566-4-0117 อริสา มูลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:40:37
28 2566-4-0118 ภิลาชลักษณ์ กลิ่นพยอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:53:24
29 2566-4-0119 ศุภวิชญ์ เกตุย้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:55:43
30 2566-4-0120 วริสา ชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:59:49
31 2566-4-0121 อัษฎาวุธ สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:02:46
32 2566-4-0122 ขวัยฤทัย รัตนเสร็จ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:22:58
33 2566-4-0125 สุทิวัส เสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 14:21:17
34 2566-4-0126 ณัฐศุภา ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 16:55:51
35 2566-4-0128 นันทิชา เเก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 17:29:45
36 2566-4-0131 ปณิตา สมเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 19:21:24
37 2566-4-0132 ปิยธิดา จามะรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 19:57:29
38 2566-4-0133 ชุติมา ยอดอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 17 มี.ค. 2566, 13:39:37
39 2566-4-0135 อภินันท์ ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 20:32:50
40 2566-4-0136 สุภัชชา ภู่สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:04:51
41 2566-4-0137 มณฑาทิพย์ ศักดา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:27:01
42 2566-4-0138 จักรกฤษณ์ เนตรใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:38:35
43 2566-4-0139 ญาณัจฉรา ขันตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ มารีย์อุปถัมถ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:41:30
44 2566-4-0140 นาซูฮา ดาราเซะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:14:05
45 2566-4-0143 อรณิชา เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:59:14
46 2566-4-0146 สุวินัย ชัยสนอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:33:52
47 2566-4-0153 กิตติมา เทพรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:51:28
48 2566-4-0154 ชลธิชา สมอรัตน์​ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:59:00
49 2566-4-0159 ธีรดา พงษ์เกิดลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:32:40
50 2566-4-0160 บัณฑิตา สายใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:39:34
51 2566-4-0163 เสฎฐวุฒิ ไชยพันโท มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:20:01
52 2566-4-0164 วรรนิษา วันพธ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:59:59
53 2566-4-0165 ชมพูนุช จอมใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:09:10
54 2566-4-0167 วัชรพงษ์ พะวา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:17:35
55 2566-4-0168 ณัฐณิชา ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:01:55
56 2566-4-0169 กัสศุมา สารศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านโคก (อสพป.32) แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:33:22
57 2566-4-0173 วรัทยา จำปารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:13:13
58 2566-4-0174 กัลยรัตน์ เกษจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:17:26
59 2566-4-0175 ชัยวัฒน์ สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:17:46
60 2566-4-0177 วิจิตรดา สุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:23:56
61 2566-4-0178 สร้อยสุดา หงษ์เวียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:26:42
62 2566-4-0180 ชลธิชา สมอรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:35:59
63 2566-4-0183 อรพิน คุณลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:15:10
64 2566-4-0184 พงศ์พล ขึ้นทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กศน. อำเภอกันทรลักษ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:16:44
65 2566-4-0185 พรรณนิภา สารณา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 17:48:12
66 2566-4-0186 เฉลิมชัย พิมพ์สาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 21:21:56
67 2566-4-0187 ปุณยวีย์ สุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 22:55:30
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร