รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร
1 2564-4-0001 นัทชา ทวีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 21:22:13
2 2564-4-0003 ปิยพงษ์ จังอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วัดห้วยโป่ง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:02:59
3 2564-4-0004 สุพิชญา ชูชิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:01
4 2564-4-0005 สุชัญญา ชาญชิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:04
5 2564-4-0011 พิมพ์ลดา พรมมิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:20
6 2564-4-0015 พรพิมล แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:31
7 2564-4-0020 จิดาพา อิ่มเต็ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:44
8 2564-4-0022 วันวิสาข์ จันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:03:50
9 2564-4-0035 วิภาวรรณ อิ่มเต็ม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:04:45
10 2564-4-0039 ปิยดา อุ่นท้าว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:16:04
11 2564-4-0040 ผกามาศ พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:40:51
12 2564-4-0041 สุชานันท์ รักษาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กันทรลักษ์วิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 11:00:37
13 2564-4-0043 ภัทราพร สีดาชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:55:20
14 2564-4-0044 จันทิวา ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล บ้านโนนสูง แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 11:58:17
15 2564-4-0049 ปพิชญ์ชฎาพร ชนะภัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:34:03
16 2564-4-0050 นันทิดา เสนไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:46:15
17 2564-4-0051 พรตะวัน ผิวงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:48:42
18 2564-4-0052 สุทัตตา ชูชิต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 12:52:09
19 2564-4-0057 นันทิดา สุนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:20:45
20 2564-4-0068 นพดล เสือยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 13:55:31
21 2564-4-0072 จีรนันท์ กันไชยโชติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(รัฐราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:07:37
22 2564-4-0075 อลิสา ธรรมจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:12:25
23 2564-4-0076 จักรธร ยี่สุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:16:49
24 2564-4-0077 พงศกร รัตนประภา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา วัดกก แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 14:22:22
25 2564-4-0082 รัฐภูมิ ทองละมุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 19:11:32
26 2564-4-0083 ปารณี อ่วมดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 24 เม.ย. 2564, 19:17:43
27 2564-4-0087 ปภัสสิริย์ วงษ์จันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กันทรลักษ์วิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 08:38:57
28 2564-4-0099 รัชนันท์ ชนะมาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 10:33:26
29 2564-4-0101 กัญญาเนตร เกษจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 11:23:01
30 2564-4-0102 ศิริมล โพธิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 11:27:28
31 2564-4-0103 กัญญารัตน์ คำพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 11:29:51
32 2564-4-0106 กมลวรรณ อินทรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 14:20:04
33 2564-4-0108 อรนลิน ปานประชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล มารีย์อุปถัมภ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 14:48:33
34 2564-4-0115 อาริยาดา บุตรอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 25 เม.ย. 2564, 23:33:21
35 2564-4-0121 พรมงคล สัมทาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:10:13
36 2564-4-0124 ยสินธร แป้นท้วม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 10:27:51
37 2564-4-0131 ธนาพร บุญวอน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:07:53
38 2564-4-0134 นัทธพงศ์ สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:32:23
39 2564-4-0136 ธัญญวรัตน์ เจริญวงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ มารีย์อุปถัมภ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 11:45:42
40 2564-4-0139 ปรียาวรรณ นางวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 12:09:56
41 2564-4-0146 พรภวิษย์ โพธิสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 13:45:02
42 2564-4-0148 ปริณรัตน์ มวลพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 14:04:21
43 2564-4-0156 วรัญญา มีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 19:53:11
44 2564-4-0157 กฤษฎา พิริเกรง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 26 เม.ย. 2564, 21:00:54
45 2564-4-0166 อารียา โสมนัสา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 14:43:16
46 2564-4-0168 เจน ศรีษะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 27 เม.ย. 2564, 18:23:04
47 2564-4-0169 อนันตชัย สิงห์ที มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 08:08:37
48 2564-4-0171 ภัคจิรา สารภี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 09:36:50
49 2564-4-0172 ธีรศักดิ์ อารีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 10:25:47
50 2564-4-0176 ช่อลัดดา พระสุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 13:39:11
51 2564-4-0177 วัลลภา อุ่นคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชง แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 13:57:16
52 2564-4-0179 จีรวัฒน์ อุโมง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 14:58:52
53 2564-4-0180 อาภัชรา ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 16:00:10
54 2564-4-0182 สินจัย ดาวใสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 16:12:10
55 2564-4-0183 ศศิประภา ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 16:15:03
56 2564-4-0185 ณัฐกมล ทองแข็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 22:20:49
57 2564-4-0186 ปนัดดา คำดำ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 28 เม.ย. 2564, 22:38:42
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร