รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร
1 2566-1-0001 พุทธธิดา ชรินทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 15:58:31
2 2566-1-0002 ณภัทร ห้องครบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:00:18
3 2566-1-0003 ชฎาพร ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:03:01
4 2566-1-0004 คงกระพัน โลพาด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:05:29
5 2566-4-0005 ณัฏฐริกาญจน์ ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:05:48
6 2566-4-0006 จีรวรรณ กาญจนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:11:27
7 2566-1-0007 ชญานิษฐ์ ไชยคีนี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:11:34
8 2566-4-0008 สุพรรษา ลิรันด์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:17:48
9 2566-1-0009 อภินันท์ ลาพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:18:54
10 2566-1-0010 ณัฐกุล ขันพนม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:22:57
11 2566-4-0011 ฉัตรชัย คำมุงคุล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราฎพัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:23:01
12 2566-1-0012 สุชานันท์ ชาญชิต มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล(อนุบาลบ้านป่าไม้) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:39:57
13 2566-1-0013 กฤษกร คงมาก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:44:03
14 2566-1-0014 ภัทรพงศ์ เจริญสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:48:30
15 2566-1-0015 ณัฐวุฒิ วาไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ๋ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:56:44
16 2566-4-0016 สุพิชญา ร่มงาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 10:57:12
17 2566-1-0017 พีรภัทร เขียวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:02:19
18 2566-1-0018 ภาวินี เพ็งกลั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:03:01
19 2566-1-0019 อนุศิษย์ เกิดกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:08:39
20 2566-1-0020 ฑิตยา โพธิ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:14:03
21 2566-1-0021 ธีรภัทร พันธ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 15:54:37
22 2566-1-0022 วนิดา วาไชยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:17:43
23 2566-1-0023 กนกพร อิ่มอ้วน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:22:27
24 2566-1-0024 พิมลพรรณ ยอดสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 11:28:36
25 2566-1-0025 ชญานนท์ พันธุ์วิไล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล(อนุบาลบ้านป่าไม้) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 12:40:40
26 2566-1-0026 พฤทธิ์ ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 12:47:54
27 2566-1-0027 ศิรินภา จันทร์พรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 12:51:02
28 2566-1-0028 ภัณฑิรา โพธิ์ชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 13:24:22
29 2566-1-0029 ฐากฤช เตียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองทา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 13:39:31
30 2566-1-0030 ศุภพล พละศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองทา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 13:43:46
31 2566-4-0031 อวิรุทธิ์ ไชยพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 14:48:34
32 2566-4-0032 กมลรัตน์ ดีโท่น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 14:52:26
33 2566-1-0033 รัตนาพร ศิริชนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 14:53:01
34 2566-4-0034 กมลนิตย์ ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 17:19:03
35 2566-4-0035 อรจิรา สาธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 17:43:26
36 2566-4-0036 สุชาวลี ขานชัย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 18:42:42
37 2566-1-0037 เตชินท์ ไกรษี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 19:11:50
38 2566-1-0038 เทวราษฎร์ กายชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 20:12:01
39 2566-4-0039 ธีรกานต์ อิ่มโอษฐ​ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเนินหอม แนบหลักฐานครบ 11 มี.ค. 2566, 22:56:40
40 2566-1-0040 หทัยชนก วงอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 11 มี.ค. 2566, 23:08:15
41 2566-1-0041 ปริตตา สะท้านไหว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:48:27
42 2566-1-0042 ธนโชติ โพธิ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 09:48:01
43 2566-1-0043 เปรมยุดา อินทะชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 09:50:19
44 2566-1-0044 ฟ้าใส จันทร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 09:44:45
45 2566-1-0045 สุกัญญา แก้วกัณหา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:00:59
46 2566-1-0046 มณีประภา วงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:11:21
47 2566-1-0047 ณิชาภัทร ขันทร์พรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:14:40
48 2566-1-0048 วรวิทย์ บุปผา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:21:46
49 2566-1-0049 สุพิชฌาย์ กาเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:23:33
50 2566-1-0050 เทวราษฎร์ กายชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:29:34
51 2566-1-0051 ธนวิน หงษ์ชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล1 อนุบาลบ้านป่าไม้ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:38:41
52 2566-1-0052 วันวิสา เครือบุผา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:42:20
53 2566-1-0053 ณัฐภัทร บุพศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านจำนรรจ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:48:23
54 2566-1-0054 ชุติเทพ มาเรือน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:49:43
55 2566-1-0055 เจนจิรา เกาะแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลนาคสมุทร แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:56:37
56 2566-1-0056 นิสามณี แฝงทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 10:58:16
57 2566-1-0057 บัณฑิตา ศรีอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:01:53
58 2566-1-0058 ณรงค์ศักดิ์ หงษ์ศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:21:26
59 2566-1-0059 ธนพนธ์ เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:29:48
60 2566-4-0060 บุษยา สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:36:19
61 2566-1-0061 สุชานาถ หมายเขา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:38:14
62 2566-1-0062 บารมี สาธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:43:01
63 2566-1-0063 ช่อลัดดา โยธร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:50:43
64 2566-1-0064 ศุจินทรา สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 11:58:20
65 2566-1-0065 สิระภัทร ขวัญศิริตะมะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 12:04:40
66 2566-1-0066 สไบทิพย์ พิศดาร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 12:59:22
67 2566-1-0067 อารียา ใจรัก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 13:03:47
68 2566-4-0068 ปิยะมาศ เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 13:53:51
69 2566-4-0069 จิดาภา อินทรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 13:58:28
70 2566-1-0070 วาสนา ช้อยสามนาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:06:05
71 2566-1-0071 มนพัทธ์ แก้วอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ(วันครู2503) แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:13:30
72 2566-4-0072 ประรวี บุษบรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:17:58
73 2566-4-0073 จิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:21:51
74 2566-1-0074 วาสิตา สว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:28:29
75 2566-1-0075 สุวิชาดา โพธิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำราราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:37:05
76 2566-1-0076 พรชัย พันธ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:42:29
77 2566-1-0077 สุจินดา อินทพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:44:39
78 2566-1-0078 ภัทรารัตน์ ภูโยธา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:51:03
79 2566-4-0079 สิรภัทร กระแสเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 14:59:08
80 2566-1-0080 กุลปริยา เงางาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 16:09:59
81 2566-1-0081 นารี สะท้านไหว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 17:16:35
82 2566-4-0082 วิณัฐตา ดาวใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 20:20:51
83 2566-4-0083 ณัฐวิภา จันทร์นาม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิท แนบหลักฐานไม่ครบ 12 มี.ค. 2566, 21:11:12
84 2566-1-0084 เปมิกา อิ่มอุรัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 09:03:03
85 2566-1-0085 อุดมศักดิ์ ดาวสุข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 09:07:36
86 2566-1-0086 กันนิกา สาธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 09:15:29
87 2566-1-0087 พิตาภรณ์ วาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 11:50:14
88 2566-1-0088 กรชวัล โชติพิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:02:30
89 2566-1-0089 ปนัดดา เสาร์แพง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:15:18
90 2566-1-0090 กฤษกร เพ็ญแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:23:39
91 2566-1-0091 ดวงเนตร ห้องครบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 12:40:51
92 2566-1-0092 สุทธิดา เรืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 14:37:56
93 2566-1-0093 วรัญญู สุดไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 14:46:20
94 2566-1-0094 พัฒนพงศ์ วิเศษสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านโนนจิก แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 15:57:57
95 2566-1-0095 อัยลดา โชติกะคาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 16:00:26
96 2566-1-0096 รัตติกาล ลิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 16:01:49
97 2566-4-0097 วิภาวี กาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 13 มี.ค. 2566, 18:37:10
98 2566-1-0098 ลัลลิลล์ ยศอุบล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านหนองหญ้าลาด แนบหลักฐานครบ 13 มี.ค. 2566, 21:01:56
99 2566-1-0099 ณัฐมนต์ ชนะภัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ กระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 08:47:26
100 2566-1-0100 ธนทัต วารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:07:22
101 2566-1-0101 กิตติธัช คุณเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 09:51:36
102 2566-1-0102 ณัฐฑิฎาวรรณ พิมาทัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:02:31
103 2566-1-0103 บุญญารัตน์ ประชาราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาล ๑ (อนุบาลบ้านป่าไม้) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:29:29
104 2566-1-0104 รชตะ เพ็งกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:35:47
105 2566-1-0105 นพรัตน์ ระดวง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 10:49:15
106 2566-1-0106 ทัศชยารัตน์ ผิวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:01:41
107 2566-1-0107 กุลชาติ ยอดสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:11:28
108 2566-4-0108 ธนวินท์ กงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:19:04
109 2566-1-0109 อภิเดช พรหมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:41:07
110 2566-1-0110 กิตติศักดิ์ ครองชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระเเชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:59:02
111 2566-4-0111 กมลวรรณ ศรีสุข มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 11:59:43
112 2566-4-0112 บัญฑิตา สินศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:13:56
113 2566-4-0113 วัชรพล พลแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:14:12
114 2566-4-0114 ศิริชัย เพชรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:23:39
115 2566-1-0115 ภูวนัตถ์ ไสว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านเมืองจันทร์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:31:23
116 2566-4-0116 เสฎฐวุฒิ เพชรดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านตระกาศขอนแก่น แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:36:20
117 2566-4-0117 อริสา มูลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:40:37
118 2566-4-0118 ภิลาชลักษณ์ กลิ่นพยอม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:53:24
119 2566-4-0119 ศุภวิชญ์ เกตุย้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:55:43
120 2566-4-0120 วริสา ชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 12:59:49
121 2566-4-0121 อัษฎาวุธ สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:02:46
122 2566-4-0122 ขวัยฤทัย รัตนเสร็จ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:22:58
123 2566-1-0123 ลลิตา อินทะชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:32:32
124 2566-1-0124 พิมพ์ตะวัน ผิวงาม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านแก แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 13:42:12
125 2566-4-0125 สุทิวัส เสนาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 14:21:17
126 2566-4-0126 ณัฐศุภา ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 16:55:51
127 2566-1-0127 สุทธวีร์ ม่วงศี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 17:25:47
128 2566-4-0128 นันทิชา เเก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 17:29:45
129 2566-1-0129 ปวีณ์ศักดิ์ อักษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 17:52:23
130 2566-1-0130 สิริยากร สายทวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 18:19:17
131 2566-4-0131 ปณิตา สมเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 19:21:24
132 2566-4-0132 ปิยธิดา จามะรีย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 19:57:29
133 2566-4-0133 ชุติมา ยอดอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 17 มี.ค. 2566, 13:39:37
134 2566-1-0134 ปวีณ์ศักดิ์ อักษร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ อนุบาลดำรง แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 20:16:15
135 2566-4-0135 อภินันท์ ตีเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 20:32:50
136 2566-4-0136 สุภัชชา ภู่สายทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:04:51
137 2566-4-0137 มณฑาทิพย์ ศักดา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:27:01
138 2566-4-0138 จักรกฤษณ์ เนตรใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:38:35
139 2566-4-0139 ญาณัจฉรา ขันตรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ มารีย์อุปถัมถ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 14 มี.ค. 2566, 21:41:30
140 2566-4-0140 นาซูฮา ดาราเซะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:14:05
141 2566-1-0141 วายุุภัทร คุณมี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:39:12
142 2566-1-0142 ชณัญญู บัวทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:45:52
143 2566-4-0143 อรณิชา เกษมณี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนกระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 08:59:14
144 2566-1-0144 พรปนัดดา นางวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:23:30
145 2566-1-0145 จีระวัฒน์ ดาวไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านโนนสูง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:28:31
146 2566-4-0146 สุวินัย ชัยสนอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:33:52
147 2566-1-0147 ณัฐณา ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:38:11
148 2566-1-0148 เหมรัศมิ์ แก้วมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ เทศบาลป่าไม้ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 09:44:55
149 2566-1-0149 จิตรานุุช ประดิษฐ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:01:34
150 2566-1-0150 ปัฐถมา ลิลาชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:22:40
151 2566-1-0151 ภาวินี สุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:29:06
152 2566-1-0152 ถิรทนากรณ์ สินไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:36:11
153 2566-4-0153 กิตติมา เทพรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:51:28
154 2566-4-0154 ชลธิชา สมอรัตน์​ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 10:59:00
155 2566-1-0155 อดิศักดิ์ ใยเม้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 11:09:42
156 2566-1-0156 อัจฉรียา สมรักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 11:25:47
157 2566-1-0157 จิราพร นามปัญญา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 11:34:05
158 2566-1-0158 ไกรภพ พิทักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:13:48
159 2566-4-0159 ธีรดา พงษ์เกิดลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:32:40
160 2566-4-0160 บัณฑิตา สายใจ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:39:34
161 2566-1-0161 สุภทัต เจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:40:48
162 2566-1-0162 วิชญาพร อุุทา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านไฮวันครู2503 แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:44:58
163 2566-4-0163 เสฎฐวุฒิ ไชยพันโท มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:20:01
164 2566-4-0164 วรรนิษา วันพธ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 12:59:59
165 2566-4-0165 ชมพูนุช จอมใส มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:09:10
166 2566-1-0166 สุทธวีร์ ม่วงศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:11:45
167 2566-4-0167 วัชรพงษ์ พะวา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 13:17:35
168 2566-4-0168 ณัฐณิชา ตาระพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:01:55
169 2566-4-0169 กัสศุมา สารศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ บ้านโคก (อสพป.32) แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:33:22
170 2566-1-0170 วิภาพร ลิพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:40:50
171 2566-1-0171 ธัญสุดา ุุขุนแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระบี่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 14:45:07
172 2566-1-0172 ราเชน ผิวอ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านจำนรรค์ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:06:07
173 2566-4-0173 วรัทยา จำปารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:13:13
174 2566-4-0174 กัลยรัตน์ เกษจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:17:26
175 2566-4-0175 ชัยวัฒน์ สุจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:17:46
176 2566-1-0176 ศรชัย ผลดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านกระแชงใหญ่ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:23:53
177 2566-4-0177 วิจิตรดา สุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:23:56
178 2566-4-0178 สร้อยสุดา หงษ์เวียงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระเเชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:26:42
179 2566-1-0179 ทวีศักดิ์เล็ก เสนไสย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านเขวา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:30:15
180 2566-4-0180 ชลธิชา สมอรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 15:35:59
181 2566-1-0181 รัชชานนท์ เสาร์เหลี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:20:35
182 2566-1-0182 ธิดารัตน์ สัญญันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ บ้านระโยง แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:03:36
183 2566-4-0183 อรพิน คุณลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:15:10
184 2566-4-0184 พงศ์พล ขึ้นทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กศน. อำเภอกันทรลักษ์ แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 16:16:44
185 2566-4-0185 พรรณนิภา สารณา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 17:48:12
186 2566-4-0186 เฉลิมชัย พิมพ์สาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 21:21:56
187 2566-4-0187 ปุณยวีย์ สุชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนนายสิบ/พยาบาล กระแชงวิทยา แนบหลักฐานไม่ครบ 15 มี.ค. 2566, 22:55:30
ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล ชั้น แผน โรงเรียนเดิม หลักฐาน วันที่สมัคร