ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
63
86
149
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
69
64
133
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
68
73
141
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
200
223
423
18
มัธยมศึกษาปีที่ 4
54
55
109
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
23
30
53
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
26
32
58
3
รวมมัธยมปลาย
103
117
220
10
รวมทั้งหมด
303
340
643
28

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
63
85
148
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
69
64
133
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
68
73
141
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
200
222
422
18
มัธยมศึกษาปีที่ 4
54
55
109
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
23
30
53
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
26
32
58
3
รวมมัธยมปลาย
103
117
220
10
รวมทั้งหมด
303
339
642
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook