ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
63
59
122
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
65
88
153
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
119
92
211
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
247
239
486
18
มัธยมศึกษาปีที่ 4
47
46
93
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
38
48
86
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
34
36
70
3
รวมมัธยมปลาย
119
130
249
10
รวมทั้งหมด
366
369
735
28

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
77
58
135
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
89
89
178
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
142
93
235
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
308
240
548
18
มัธยมศึกษาปีที่ 4
47
46
93
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
38
49
87
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
34
36
70
3
รวมมัธยมปลาย
119
131
250
10
รวมทั้งหมด
427
371
798
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา