ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
54
57
111
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
64
63
127
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
132
89
221
6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
250
209
459
17
มัธยมศึกษาปีที่ 4
28
33
61
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
36
47
83
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
63
75
138
5
รวมมัธยมปลาย
127
155
282
12
รวมทั้งหมด
377
364
741
29

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509 โทรสาร :

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook