ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
70
68
138
7
มัธยมศึกษาปีที่ 2
77
61
138
7
มัธยมศึกษาปีที่ 3
190
135
325
7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
337
264
601
21
มัธยมศึกษาปีที่ 4
48
47
95
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
51
47
98
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
58
63
121
4
รวมมัธยมปลาย
157
157
314
12
รวมทั้งหมด
494
421
915
33

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา