ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวชมัยมาศ วังทอง
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
เบอร์:
0933498461
อีเมล์ :
Chamaimatanny@hotmail.con
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2555 วท.บ. คณิตศาสตร์
2 2558 ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย วิชากเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนกระแชงวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา