ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0810741733
อีเมล์ :
kruyupawan5@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2542 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี/ฟิสิกส์
2 2555 ปริญญาโท/วท.ม. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2542-2543 โรงเรียนธาตุศรีนคร จ.สุรินทร์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2 2543-ปัจจุบัน โรงเรียนกระแชงวิทยา จ.ศรีสะเกษ ครู
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิงโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา