ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นายจรัญ ศิริชนะ
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0870544791
อีเมล์ :
figosport77@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2535 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระแชงวิทยา
3 2544 อนุปริญญา สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ / อ.วท.คอมพิวเตอร์
4 2546 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสุรินทร์ / ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2546-2548 โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ครูอัตราจ้าง
2 2548-2551 โรงเรียนบ้านสลับ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ครูผู้ช่วย
3 2551-2555 โรงเรียนกระแชงวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ครู
4 2555-2557 โรงเรียนกระแชงวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
5 2557-ปัจจุบัน โรงเรียนกระแชงวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา