ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสุภาวดี หันจัดการ
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์:
0892128538
อีเมล์ :
aoblovejum@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 พ.ศ.2552 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2 พ.ศ. 2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 15 พ.ค.พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน- โรงเรียนกระแชงวิทยา ครูผู้ช่วย
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา