ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาวสุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
เบอร์:
0876472351
อีเมล์ :
beepm21@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
1 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
2 2558 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 2560- โรงเรียนกระแชงวิทยา ครู
ประวัติการอบรม
ที่
ว/ด/ป ที่อบรม
เรื่อง
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
เอกสารอ้างอิง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานโรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา