เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ScQA-หมวด 3
19 มิถุนายน 2562 602ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
591 ดาวน์โหลด
2 ScQA-หมวด 7
19 มิถุนายน 2562 448ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
277 ดาวน์โหลด
3 ScQA-หมวด 6
19 มิถุนายน 2562 474ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
443 ดาวน์โหลด
4 ScQA-หมวด 5
19 มิถุนายน 2562 642ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
675 ดาวน์โหลด
5 ScQA-หมวด 4
19 มิถุนายน 2562 725ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5372 ดาวน์โหลด
6 ScQA-หมวด 2
19 มิถุนายน 2562 365ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
528 ดาวน์โหลด
7 ScQA-หมวด 1
19 มิถุนายน 2562 393ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
289 ดาวน์โหลด
8 ScQA-ปกสารบัญ
19 มิถุนายน 2562 390ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
358 ดาวน์โหลด
9 ScQA-โครงร่างองค์กรกชว
19 มิถุนายน 2562 334ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
529 ดาวน์โหลด


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา