เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ScQA-หมวด 3
19 มิถุนายน 2562 386ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
302 ดาวน์โหลด
2 ScQA-หมวด 7
19 มิถุนายน 2562 272ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
188 ดาวน์โหลด
3 ScQA-หมวด 6
19 มิถุนายน 2562 270ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
280 ดาวน์โหลด
4 ScQA-หมวด 5
19 มิถุนายน 2562 457ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
308 ดาวน์โหลด
5 ScQA-หมวด 4
19 มิถุนายน 2562 432ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5102 ดาวน์โหลด
6 ScQA-หมวด 2
19 มิถุนายน 2562 226ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
295 ดาวน์โหลด
7 ScQA-หมวด 1
19 มิถุนายน 2562 278ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
216 ดาวน์โหลด
8 ScQA-ปกสารบัญ
19 มิถุนายน 2562 215ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
217 ดาวน์โหลด
9 ScQA-โครงร่างองค์กรกชว
19 มิถุนายน 2562 202ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
299 ดาวน์โหลด


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา