เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ScQA-หมวด 3
19 มิถุนายน 2562 501ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
480 ดาวน์โหลด
2 ScQA-หมวด 7
19 มิถุนายน 2562 376ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
239 ดาวน์โหลด
3 ScQA-หมวด 6
19 มิถุนายน 2562 409ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
379 ดาวน์โหลด
4 ScQA-หมวด 5
19 มิถุนายน 2562 564ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
629 ดาวน์โหลด
5 ScQA-หมวด 4
19 มิถุนายน 2562 578ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5268 ดาวน์โหลด
6 ScQA-หมวด 2
19 มิถุนายน 2562 306ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
468 ดาวน์โหลด
7 ScQA-หมวด 1
19 มิถุนายน 2562 335ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
251 ดาวน์โหลด
8 ScQA-ปกสารบัญ
19 มิถุนายน 2562 323ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
303 ดาวน์โหลด
9 ScQA-โครงร่างองค์กรกชว
19 มิถุนายน 2562 270ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
434 ดาวน์โหลด


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนกระแชงวิทยา