เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ScQA-หมวด 3
19 มิถุนายน 2562 196ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
100 ดาวน์โหลด
2 ScQA-หมวด 7
19 มิถุนายน 2562 127ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
84 ดาวน์โหลด
3 ScQA-หมวด 6
19 มิถุนายน 2562 109ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
104 ดาวน์โหลด
4 ScQA-หมวด 5
19 มิถุนายน 2562 213ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
120 ดาวน์โหลด
5 ScQA-หมวด 4
19 มิถุนายน 2562 200ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
170 ดาวน์โหลด
6 ScQA-หมวด 2
19 มิถุนายน 2562 101ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
104 ดาวน์โหลด
7 ScQA-หมวด 1
19 มิถุนายน 2562 105ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
114 ดาวน์โหลด
8 ScQA-ปกสารบัญ
19 มิถุนายน 2562 96ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
92 ดาวน์โหลด
9 ScQA-โครงร่างองค์กรกชว
19 มิถุนายน 2562 92ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
75 ดาวน์โหลด


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509   E-mail contact@kcw.ac.th

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook