เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ScQA-หมวด 3
19 มิถุนายน 2562 31ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ดาวน์โหลด
2 ScQA-หมวด 7
19 มิถุนายน 2562 23ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ดาวน์โหลด
3 ScQA-หมวด 6
19 มิถุนายน 2562 25ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
18 ดาวน์โหลด
4 ScQA-หมวด 5
19 มิถุนายน 2562 35ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ดาวน์โหลด
5 ScQA-หมวด 4
19 มิถุนายน 2562 52ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
59 ดาวน์โหลด
6 ScQA-หมวด 2
19 มิถุนายน 2562 15ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ดาวน์โหลด
7 ScQA-หมวด 1
19 มิถุนายน 2562 14ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ดาวน์โหลด
8 ScQA-ปกสารบัญ
19 มิถุนายน 2562 13ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ดาวน์โหลด
9 ScQA-โครงร่างองค์กรกชว
19 มิถุนายน 2562 26ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ดาวน์โหลด


โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509 โทรสาร :

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook